عمومی

تاثیر وب سایت شما روی کسب و کار

رشد و توسعھ کسب و کارھای کوچک، فعالیتی مستمر و زمان بر است و نمی توان از ھمان ابتدای کار انتظار جھش و
ترقی ناگھانی و کسب میلیونھا دلار درآمد را از این مجموعھ ھای کوچک داشت. علیرغم آنچھ کھ ممکن است در برنامھ ھا
و شوھای تلویزیونی آخرشب، بشنوید .
رشد و توسعھ کسب و کارھای کوچک، مستلزم بکارگیری یک رویکرد جامع و بلندمدت بازاریابی است تا بتواند زمینھ
ایجاد تقاضا، فروش، و در نھایت حداقل کسب سود (درآمد خالص ( line Bottom را فراھم نماید .
بسیاری از کسب و کارھای موفق امروز، خصوصا مجموعھ ھای بزرگ، ضمن داشتن این رویکرد جامع و بلندمدت
بازاریابی، دارای متخصصان حرفھ ای بازاریابی نیز می باشند کھ فعالیت ھای مرتبط با بازاریابی را بھ شکل منظم و
مستمر بھ انجام می رسانند. این در حالی است کھ تامین این نیروھا برای بسیاری از صاحبان کسب و کارھای کوچک، بھ
دلیل نداشتن استطاعت مالی کافی، امکان پذیر نمی باشد ).شما نیز احتمالا در این گروه قرار دارید .(
اما جای نگرانی نیست. شما با بکارگیری انرژی کافی و توجھ صحیح، قادر خواھید بود نقش یک دپارتمان بازاریابی را در
مجموعھ خود ایفا نموده و فرصتھای موجود بازار را سریعا شناسایی و مورد استفاده قرار دھید. کافی است قبل از آن، مدت
زمانی را صرف انجام یک سری فعالیتھای مقدماتی نظیر آموزش بازاریابی نمایید. آموزش استراتژی ھای ساده و منابع
بازاریابی، رشد کسب و کار شما را بھ سطحی خواھد رساند کھ تاکنون غیرممکن بنظر می رسیده است .
ھیچ کسی از شما نمی خواھد مدرک بازاریابی بگیرید. اگر بتوانید در چند زمینھ حرفھ ای شوید می توانید مسیر موفقیت را
راحت تر طی کنید. در اینجا یک راھنمای کاربردی برای رشد کسب و کار کوچک شما ارائھ شده است. از ھم اکنون شروع
کنید و سعی نکنید ھمھ این ھا را در یک گام انجام دھید. تعدادی استراتژی را انتخاب کنید و شروع کنید. کم کم می توانید
فعالیتھای بازاریابی خود را تقویت نموده تا جایی کھ فقط بنشینید و نظاره گر افزایش فروش و رشد کسب و کار کوچک خود
باشید .
صحبت از کسب و کارھای متوسط و کوچک کھ می شود، بر خلاف چند سال قبل، اولین عامل موثر در موفقیت این نوع
کسب و کارھا کھ بھ ذھن بسیاری از شما می رسد، داشتن یک وب سایت (یا بھتر است بگویم، حضور موثر و فعال) در
فضای آنلاین و اینترنت است .
مثال واضح و قابل لمس برای این ادعا این است کھ ما بھ دلیل شناختی کھ از شرکت ھای بزرگ و معتبر داریم و یا بھ دلیل
اعتمادی کھ در سطح جامعھ بھ این تجارت ھای بزرگ وجود دارد، این نیاز در ما بوجود نمی آید کھ قبل از خرید از این
شرکت ھای بزرگ و یا استفاده از خدمات آنھا، اول بھ وب سایت آنھا مراجعھ کنیم. مثلا شما برای انتخاب خدمات شرکت
تی.ان.تی یا دی. اچ.ال، بھ وب سایت آنھا مراجعھ نخواھید کرد چون احتمالا مطمئن ھستید کھ ھر دوی این شرکت ھای
بزرگ، دارای وب سایت ھای بسیار قوی و کاملی ھستند و این موضوع، عامل تعیین کننده برای انتخاب یکی از آنھا نیست .
ولی اگر شما نام یک شرکت را برای اولین بار بشنوید و یا شرکت محلی کوچکی باشد کھ کسی در مورد کیفیت خدمات آنھا
خبر ندارد، تقریبا تنھا راه ممکن برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با خدمات آنھا، مراجعھ بھ وب سایت آنھا است .
حال با این دیدگاه، واقعا چھ تعداد از این شرکت ھای متوسط و کوچک، دارای وب سایت ھایی ”موثر“ ھستند؟ من از لفظ
موثر استفاده کردم نھ از لفظ ”زیبا “یا لفظ ھای مشابھ. ھرچند موثر بودن یک وب سایت دارای معانی متعددی است ولی
منظور واقعی من از این لفظ، تاثیر واقعی یک وب سایت در رونق دادن بھ یک کسب و کار متوسط و کوچک است. تاثیری
کھ بتواند بھ یک شرکت کمک کند تا بھ مخاطبین بیشتری دسترسی پیدا کند، فروش بیشتر و سود بیشتری عاید شرکت کند و
بھ رونق و رشد شرکت کمک کند .
در این بخش از این مقالھ، بھ مفھوم ”وب سایت اثربخش“ بیشتر می پردازیم .
وب سایت ھای اثربخش
وب سایت ھا ھمانند ویترین فروشگاه ھستند. بھ ھمان اندازه کھ روی نحوه نمایش دکوراسیون فروشگاه سنتی خود فکر می
کنید باید بھ وب سایت خود اھمیت بدھید. وب سایت شما نیازمند جذب مشتریان و ایجاد انگیزه در خرید مجدد آنھاست .
ارزیابی یک وب سایت
نکتھ مھمی کھ باید حتما در نظر داشتھ باشید این است کھ وب سایت شرکت محلی و کوچک شما نباید برای جلب رضایت
شما بھ عنوان صاحب این شرکت، طراحی شده باشد. اگر از وب سایت خودتان خیلی راضی ھستید، بدانید کھ حتما مشکلی
وجود دارد کھ از آن غافل ھستید. مخاطبین شما بھ یکی از موادری کھ بھ ھیچ وجھ اھمیت نمی دھند، سلیقھ شخصی شما در
طرح وب سایتتان است، باور کنید !
از سایت خود جلو بیفتید. تصور کنید کھ یک خریدار بالقوه ھستید و از خود این سئوالات را بپرسید و یا بھتر اینکھ از کسی
کھ تاکنون وب سایت شما را ندیده است بخواھید کھ بھ این سئوالات پاسخ دھد .
.1چشم شما در نگاه اول متوجھ کدام قسمت وب سایت میشود؟ ھر بازدیدکننده بطور معمول در چند ثانیھ اول متوجھ یک
قسمت خاص وب سایت می شود. این بدان معنی است کھ یک وب سایت باید در آن مدت زمان کم، مشتری را بھ دام بیندازد .
اطمینان یابید کھ اولین چیزی کھ می بینید یا توجھ می کنید چیزی باشد کھ بھ حد کافی جذاب بوده تا بتواند خریدار را بارھا و
بارھا بھ سایت شما بازگرداند. البتھ دقت کنید کھ این بخش چشم نواز وب سایت شما باید کاملا مرتبط با موضوع فعالیت شما
باشد. مثلا اگر در وب سایت تجاری شما یک بخش متحرک قرار دارد کھ بازدید کنندگان وب سایت را بھ یک وب سایت
دیگر ھدایت می کند، لطفا ھمین امروز آن را از وب سایت خود حذف کنید !
.2آیا در اولین نگاه بلافاصلھ متوجھ موضوع سایت می شوید؟ مجددا یادآوری میشود کھ زمان محدودی برای انتقال پیام
خود دارید. اگر چیزھای زیادی برای حواس پرتی کاربر وجود دارد، یک بیننده ھرگز متوجھ نخواھد شد شما چھ می
فروشید. برخی از وب سایت ھا آنقدر پیچیده ھستند کھ بازدید کنندگان باید مدت زمان زیادی صرف کنند تا بفھمند موضوع
وب سایت چیست یا شرح خدمات اصلی و محصولات مھم وب سایت چھ می باشد. مطمئن باشید ھیچ بازدید کننده ای حاضر
بھ حل معما و کشف موضوع وب سایت نخواھد شد و حتما در ھمان چند ثانیھ اول، وب سایت شما را ترک خواھد نمود .
.3آیا مھم ترین اطلاعات در بالاترین بخش سایت ھستند؟ بیشتر بینندگان وب سایت ھا می خواھند بدون اینکھ کار زیادی
انجام دھند جزئیات را بدانند .اگر نیاز باشد کھ بھ سمت پایین وب سایت حرکت کنند تا ایده ھای اصلی را دریابند، وب سایت
را زودتر از آنچھ فکر می کنید ترک خواھند کرد. اطمینان حاصل کنید کھ عملیات منحصربھ فرد فروش در سایت شما، قدم
بھ قدم تعریف شده است و شاید این بخش تنھا یک بخش اطلاعاتی باشد کھ در یک جملھ یا کم تر می گوید چرا باید با کسب
و کار شما، تعامل برقرار کنند. لذا سعی کنید این بخش برجستھ و روشن در سایت بیان شده باشد .
.4آیا بھ راحتی می توانید مزایای محصول یا خدمت را در سایت پیدا کنید؟ یک بیننده در سایت شما می خواھد تا حد
ممکن یاد بگیرد و در مورد مزایای محصولات یا خدمات شما کسب اطلاع کند. خصوصیات محصول نیز بسیار مھم ھستند
اما مھم ترین چیزی کھ یک بیننده باید حس کند، یک حس منطقی در مورد اثرات آن کالا یا خدمات در زندگی و کسب و کار
اوست .
.5آیا بیننده درست در مسیر ھدایت می شود؟ اگر مشتریان آنچھ را کھ دوست دارند در سایت شما می توانند بینند، مھم
است کھ سریع بھ مراحل خرید یا سفارش ھدایت شوند. باید از جملات انگیزشی متعددی استفاده شود کھ در ادبیات بازاریابی
معمولا کھ Buy now- Start a free trial – Learn more نظیر الفاظی. گویند می Call To action انھا بھ اینترنتی
کاربر را بھ انجام عملیات درست در سایت ھدایت می کنند. البتھ توجھ کنید تعداد این جملات انگیزشی را زیاد نکنید. از
یکی یا دو مورد کھ مناسب تر ھستند و راحت تر توسط کاربر یافت میشوند در سایت خود استفاده کنید .
.6آیا رنگ ھا و تصاویر از نظر زیبایی، دل پسند ھستند؟ اگر وب سایت شما خیلی شلوغ یا پر سر و صدا باشد بینندگان
خود را از دست می دھید. روی ھماھنگی رنگ ھا زمان بگذارید و از تصاویر با کیفیت بالا کھ بتوانید در پیام ھای خود
اضافھ کنید، استفاده کنید. تصاویر عمومی کھ در گوگل می توان یافت را در وب سایت خود قرار ندھید. این عادت خیلی
بدی است کھ تاثیر منفی زیادی در مخاطبین شما خواھد داشت. کمی پول خرج کنید و تصاویر با کیفیتی خریداری کنید تا
نظر مخاطبین شما را جلب کنند .
.7آیا متون قابل خواندن ھستند؟ اطمینان حاصل کنید کھ قلم (فونت) سایت شما بھ راحتی قابل خواندن است و حواس
کاربر را پرت نمی کند. تنھا از یک فونت ساده و با رنگی کھ مغایر با رنگ زمینھ باشد استفاده کنید. استفاده از انواع قلم
ھای مختلف در رنگ ھا و اندازه ھای مختلف، وب سایت شما را زشت خواھد کرد

نویسنده

مدیر سایت

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *