دامنھ چیست ؟
دامنھ نام منحصر بفردی است کھ برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرد، و از یک یا چند قسمت تشکیل
شده است کھ با نقطھ ( دات) از ھم جدا شدهاند.دامنھ یا دامین، آدرس وب سایت شما می باشد کھ از دو قسمت نام و پسوند
تشکیل شده است. پسوندھای بین الملی رایج براي ثبت دامنھ، عبارتند از com, net, org : کھ دارای مصارف عمومی می
باشند و ھر یک بھ ترتیب معرف سایتھای تجاری (Commercial ، (شبکھ (Network (و سازمانی یا غیر انتفاعی
(Organization(می باشند. ھمچنین یك پسوند دیگر كھ بسیار مورد استفاده است پسوند ملي ھر كشور است. مثلا سایت
ھایي كھ متعلق بھ كشور ایران ھستند با پسوند ir و سایتھاي متعلق بھ كشور ژاپن با پسوند JP و … ثبت خواھند شد. در ثبت
دامنھ ھا ھیچ محدودیتی وجود ندارد ولی نام ھا با توجھ بھ اینكھ چھ كسي زودتر براي ثبت آن نام اقدام كرده باشد، ثبت می
شوند .

قسمت ھای دامنھ؟
قسمت اول دامنھ با آدرس www است و قسمت دوم آن تشکیل یافتھ از نام دامنھ ، بھ قسمت سوم پسوند دامنھ می گویند .
فرض کنید آدرس سایتی ir.padidehict.www باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی ir.padidehict اصطلاحا
Domainیا دامنھ نامیده می شود. جھت قرار دادن سایت مورد نظر شما در اینترنت باید حتما Domain شما ثبت شده باشد
و بر روی یک فضای اینترنتی بنام ھاست Host تنظیم گردد .

انواع دامین؟
دامنھ دارای انواع مختلفی می باشد کھ ھر یک معمولا برای ھدفی مورد استفاده قرار می گیرند کھ رایج ترین آنھا عبارتند
از :
info , biz , ir , org , net , com

COM.
اکثرا جھت استفاده ھایی کھ بھ شکلی بھ اموری مانند خرید ْ این دامنھ مخفف کلمھ Commercial بھ معنای تجاری است کھ
و فروش، معرفی محصولات، خدمات و مانند آن مربوط می باشند، اختصاص می یابد، اگرچھ امروزه بسیاری از سایتھای
ھمھ منظوره نیز از نوع com استفاده می کنند .

www. padidehict.com

net.
رسانی، ْ معمولا توسط شبکھ ھایی مانند شبکھ ھای اطلاع این دامنھ مخفف مخفف Network است. این نوع Domain
شرکتھای اینترنتی و سایر موارد مشابھ مورد استفاده قرار می گیرد

org.
ْ معمولا توسط مؤسسات و سازمانھای غیر انتفاعی کھ این دامنھ مخفف Organizations Profit-Non این نوع Domain
غالبا فعالیت غیر تجاری دارند مورد استفاده قرار می گیرد . ْ
ir.
دامنھ IR کھ این دامنھ نمایانگر دامنھ ھای کشوری و ملی ایران است : مانند) ir ایران(، ) jpژاپن(، ) deآلمان uk),
)انگلیس ) و …. کھ در انتھای نام Domain ھا قرار می گیرند .

biz.
این دامنھ مخفف Business می باشد. این نوع Domain برای سایت ھای شغلی،تجارتی بھ ویژه خدمات مربوط بھ تجارت
الکترونیکی کھ بھ زودی ارزشی بیش از پیش در اینترنت خواھد یافت، ایجاد گشتھ است .

info.
این نوع دامنھ مخفف Information می باشد. این نوع Domain در سایت ھایی مورد استفاده قرار می گیرد کھ بنحوی با
امر اطلاع رسانی در ھر موردی، مرتبط می باشند. این اطلاع رسانی می تواند موارد تجاری و غیر تجاری را شامل گردد.
سایت ھایی کھ بھ اموری از قبیل انواع اطلاع رسانی در رشتھ ھایی مانند علوم، معرفی محصولات، معرفی خدمات و …
اختصاص یافتھ اند، می توانند دارای دامنھ ای مانند .info باشند .

name.
این نوع دامنھ اولین نوع Domain می باشد کھ خاص افراد ایجاد شده است. در حقیقت کلیھ افرادی کھ بھ ھر منظور
شخصی می خواھند برای خودشان Website ایجاد کنند می توانند از این دامنھ استفاده کنند .

ws.
این دامنھ با آنکھ مخصوص بھ دامنھ ملی یک کشور است ولی بخاطر مشابھت آن با مخفف کلمھ (WebSite (مورد توجھ
فراوان قرار گرفتھ است و ھمانطور کھ از نامش بر می آید، می تواند ھر نوع وب سایتی را در بر گیرد .

us.
این دامنھ با آنکھ مخصوص بھ دامنھ ملی کشور آمریکا است ولی بخاطر مشابھت آن با مخفف کلمھ (us (بھ معنی ( ما) مورد
توجھ فراوان قرار گرفتھ است .

tv.

دامنھ .tv با آنکھ مخصوص بھ دامنھ ملی یک کشور است ولی بخاطر مشابھت آن با مخفف کلمھ (Television (مورد
توجھ شبکھ ھای تلویزیونی و ماھواره ای قرار گرفتھ است و برای این منظور استفاده می گردد .

چیست؟Sub Domain
ساب دامین مشتقی از دامنھ است. بھ عنوان مثال اگر آدرس سایت ir.padidehict.www باشد شما می توانید یک ساب
دامین بھ صورت ir.padidehict.support داشتھ باشید .
مزیت ساب دامین ھا در آن است کھ با استفاده از آن می توان از آدرسھای طولـانی پرھیز نمود و برای صفحات مختلف یک
سایت یا بخش ھای مختلف یک سایت آدرسھای ساده، کھ راحت بھ ذھن سپرده می شوند ایجاد نمود .
با داشتن یك ساب دامین شما مي توانید از این پس بھ جاي نام طولاني سایت یا وبلاگ خود، آدرس اختصاصي، كوتاه و زیبا
را نشان دھید .

ھاست چیست؟
ھاست در اصطلاح بھ معنای میزبان می باشد Host. بھ فضایی گفتھ میشود کھ دادهھا و کدھای وب سایت بر روی آن قرار
میگیرند و امکاناتی از قبیل دسترسی بھ دیتابیس، ارسال و دریافت ایمیل، اجرای کدھا و … را فراھم می کند. این فضا
توسط شرکت ھای ھاستینگ بر روی سرورھایشان ایجاد شده و بھ مشتریان اجاره داده میشود. کلیھ فایل ھا، عکس ھا و
… یک وب سایت روی ھاست قرار می گیرد تا بھ صورت شبانھ روزی از ھر کجای جھان از طریق اینترنت قابل دسترسی
باشد .
برای مدیریت ھاست، یک کنترل پنل در اختیار صاحب سایت قرار می گیرد. این کنترل پنل یک آدرس اینترنتی، ھمراه با
یک نام کاربری و رمز منحصر بھ فرد برای ورود بھ آن می باشد. در عمل، بسیاری از شرکت ھایی کھ خدمات ثبت دامنھ
را انجام می دھند، خدمات ھاست نیز ارائھ می دھند. ولی لزوما این بھ آن معنا نیست کھ شما پس از ثبت دامنھ، بایستی حتما
ھاست نیز خریداری نمایید. بسیاری از مواقع، یک دامنھ خریداری می شود ولی بنا بر دلایلی از آن استفاده نمی شود .
ھمچنین بھ این نکتھ نیز توجھ داشتھ باشید کھ برخی از شرکت ھای ارائھ دھنده خدمات ھاست، از قرار دادن مطالبی کھ
خلاف قوانین حق تکثیر است جلوگیری بعمل می آورند. و این موضوع در مواقعی ممکن است منجر بھ بستھ شدن حساب
ھاست شود

نویسنده

مدیر سایت

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *