عمومی

چرا باید شما سایت داشته باشید!

ا افزایش اینترنت و فضای مجازی و بھ دنبال آن افزایش صفحات وب، ما را بھ این فکر وا می دارد کھ علت نیاز بھ سایت
چیست؟ چرا باید برای خود سایتی داشتھ باشیم؟
در این مقالھ شما را با تعدادی از علت ھای نیازمندی بھ سایت آشنا خواھیم داد :

بی خوابی کشیدن وب سایت ھا
اکثر مردم در وب در ھنگام شب کھ بسیاری از کسب و کارھا بستھ می باشند گشت و گذار می کنند و این ھم عادی است
چون یک وب سایت ھیچ وقت در خواب و یا استراحت نمی باشد. یک وب سایت بھ کسب و کار یا سازمان شما این امکان
را می دھد کھ بھ صورت شبانھ روز ٢٤ ساعت ھر ٧ روز ھفتھ ٣٥٦ روز سال باز باشد. داشتن یک وب سایت معادل
داشتن یک کارمند مشغول بھ کار تمام ساعت حتی در تمام تعطیلات می باشد .

رقیبتان سایت دارد!

اگر شما در رقابت مستقیم با کسب و کار دیگری باشید و او یک وب سایت برای کسب و کار خود داشتھ باشد این یک مزیت
روشن برای رقیب شما بھ حساب می رود. خصوصا اگر او بھ اندازه کافی برای وب سایت خود بازاریابی کرده باشد. یک
وب سایت یک راه عالی برای رقابت در کسب و کار می باشد .

فقط آن را گوگل کنید
بیش از ھر زمان دیگری مردم راه ھای سنتی قبل را برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز خود را تغییر داده اند و امروزه
مردم اطلاعات خود را از طریق آنلاین بدست می آورند. کسب و کار شما ھم باید از طریق آنلاین ھم در اختیار مردم باشد .

اعتماد مشتری بھ شما
داشتن یک وب سایت اعتماد مشتری را بھ کسب و کار شما بھبود می بخشد و از کسب و کار شما یک شرکت محترم و
معتبر خواھد ساخت. و تصویر کلی کسب و کار خود را بھ عموم مردم بھتر جلوه خواھد داد و بھ نوبھ خود باعث افزایش
اعتماد مشتریان خود نسبت بھ سازمان و یا کسب و کار شما خواھد بود .

درآمد بالا
کسب و کار کوچک آنلاین درآمد عالی دارد بھ گزارش ( Administration Business Small(کسب و کارھای کوچکی
کھ دارای وب سایت باشند درآمدی بھ طور متوسط سالانھ 1000000دولار بیشتر از کسب و کارھای کوچکی کھ وب
سایت نداشتھ باشند و در فروش آنلاین نیستند دارند. و این برابر ٣٩ %درآمد بیشتر می باشد .

ھمھ اینترنت دارند
تقریبا 60درصد ایرانی ھا در ایران از اینترنت استفاده می کنند و در سراسر دنیا بیش از ١ میلیارد نفر از اینترنت استفاده
می کنند داشتن یک وب سایت می تواند شھرت کسب و کار شما را بیش از آنکھ شما تصور می کنید بیشتر کند و این خود
یک امتیاز برای بدست آوردن درآمد بیشتر می باشد .

مشتری زیاد
وب سایت ایجاد مشتری برای کسب و کار خود را بیشتر می کنند طبق گزارش سازمان کسب و کار و کوچک %50از
فروش اینترنتی بھ مشتریان جدید می باشد. داشتن یک وب سایت بھ طور قابل توجھ تعداد مشتریان شما را بیشتر می کند
مھم نیست کھ چھ خدمات و یا محصولاتی را شما ارائھ می دھید .

وب سایت جھانیست
وب سایت فقط محلی و منطقھ ای نیست بلکھ جھانی می باشد اکثر کسب و کار کوچک تنھا قادر بھ بازاریابی در شھر خود
و یا محیط اطراف شھر خود می باشند با استفاده از وب سایت شما می توانید کالاھای خود را در سراسر ایران و حتی بھ کل
دنیا عرضھ کنید

نویسنده

مدیر سایت

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *