عمومی
عمومی

دامنه و ھاست چیست؟

دامنھ چیست ؟دامنھ نام منحصر بفردی است کھ برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرد، و از یک یا چند قسمت تشکیلشده است کھ با نقطھ ( دات) از ھم جدا شدهاند.دامنھ یا دامین، آدرس وب سایت شما می باشد کھ از دو قسمت نام و پسوندتشکیل شده است. پسوندھای بین الملی رایج براي […]

عمومی
عمومی

تاثیر وب سایت شما روی کسب و کار

رشد و توسعھ کسب و کارھای کوچک، فعالیتی مستمر و زمان بر است و نمی توان از ھمان ابتدای کار انتظار جھش وترقی ناگھانی و کسب میلیونھا دلار درآمد را از این مجموعھ ھای کوچک داشت. علیرغم آنچھ کھ ممکن است در برنامھ ھاو شوھای تلویزیونی آخرشب، بشنوید .رشد و توسعھ کسب و کارھای کوچک، […]

عمومی
عمومی

چرا باید شما سایت داشته باشید!

ا افزایش اینترنت و فضای مجازی و بھ دنبال آن افزایش صفحات وب، ما را بھ این فکر وا می دارد کھ علت نیاز بھ سایتچیست؟ چرا باید برای خود سایتی داشتھ باشیم؟در این مقالھ شما را با تعدادی از علت ھای نیازمندی بھ سایت آشنا خواھیم داد : بی خوابی کشیدن وب سایت ھااکثر […]